آزمون ايمز

آزمون ايمز


آزمون ايمز

این  متن شامل13 صفحه می باشد 

آزموني ساده است كه توسط Bruce Ames براي مشخص كردن اينكه آيا يك ماده اثر جهش زايي دارد يا نه، طراحي شده است.

يك سويه‌ي Salmonella Typhimurium كه داراي جهشي است كه يك آنزيم مسير بيوسنتزي اسيد آمينه‌ي هيستيدين از كار بيافتد، روي محيط كشت بدون هيستيدين كشت داده مي شود. در حالت عادي تعداد كمي سلول، به علت وقوع جهش‌هاي برگشت، روي محيط رشد مي كنند (شكل 1). براي اينكه ماده اي مورد آزمون قرار گيرد، ديسك كاغذي را به آن ماده آغشته مي كنند و در وسط محيط كشت بدون هيستيدين قرار مي دهند. اگر ماده‌ي مورد نظر جهش زا باشد، در فاصله اي از ديسك حلقه اي از كلوني هاي واجد جهش برگشت تشكيل مي شود و اگر جهشزا نباشد، هيچ حلقه‌ي قابل تمايزي تشكيل نمي شود. فاصله‌ي حلقه‌ي كلوني ها به قدرت جهش زايي ماده ربط دارد، طوري كه هرچه قدرت جهش زايي بيشتر باشد، فاصله‌ي حلقه بيشتر خواهد بود. چون بعضي از مواد فقط بعد از ورود به بدن و قرار گرفتن تحت اثر آنزيم هاي سلول، خاصيت جهش زايي پيدا مي كنند، گاهي ماده‌ي مورد آزمايش را قبل از قرار دادن روي ديسك با عصاره‌ي كبد مخلوط مي كنند.

References:

1) B.N.Ames, J. McCann and E. Yamasaki, Methods for detecting carcinogens and mutagens with Salmonella/ mammalian microsome mutagenicity test, mutation Res. 31, 347-364 (1975).

 

سرطان زايي و جهش زايي مواد آلي جدا شده از ذرات معلق در هوا، در سلول‌هاي پيكري دروزوفيلا ملانوگاستر

 

خلاصه

مخلوط هاي پيچيده اي كه از فيلترهاي هوايي كه به مدت 24 ساعت در دو روز متفاوت و هر روز در دو مكان متفاوت در شهر مكزيكوسيتي كار گذاشته شده بودند، تجزيه تحليل شدند. برش هاي مواد آلي از ذرات معلق در هواي كوچكتر يا برابر 10 ميكرومتر (PM10) يا از كل ذرات معلق (TSP) جدا شدند. اين برش هاي مواد آلي در آزمون جهش ها و نوتركيبي هاي پيكري (SMART). در بال مگس سركه و در دو آميزش متفاوت بررسي شدند. همچنين از آزمون عيار سنجي سالمونلا (Salmonella)/ ميكروزوم با استفاده از سويه‌ي TA98 استفاده شد. وجود هيدكربن هاي پلي سيكليك آرومات (PAH) در برش ها، توسط كروماتوگرافي گازي مشخص شد. جهش زايي و سرطان زايي (Genotoxicity) مشاهده شده در دو سيستم قابل مقايسه بودند، جهش‌زاهاي غيرمستقيم اثر بيشتري از جهش زاهاي مستقيم ايجاد مي كردند. مقادير و همينطور ميزان جهش زايي مواد جدا شده در هر دو مكان، در دوم ماه مارس بيشتر از هفتم ماه July سال 1991 بود (آزمايش در دو روز متفاوت انجام شد). در هر دو سيستم PM10 از TSP مسمي تر بود. اين نتايج حساسيت آزمون SMART براي بال مگس سركه- كه يك آزمون در زيوه‌ي يوكاريوتي است. را به عنوان يك نمايشگر زيستي از آلودگي محيط زيست، مرتبط با ذرات معلق در هوا، نشان مي دهند.

1- مقدمه

آلودگي هاي محيط زيست، خصوصاً آلودگي هاي هوا، بسيار مورد توجه هستند زيرا جمعيت هاي تحت تاثير آنها، به طور دائمي در معرض اين آلودگي ها قرار دارند. از زمان هاي گذشته مشخص شده بود كه ضايعات سوختي حاصل از مصرف سوخت‌هاي فسيلي در نيروگاه‌ها، كارخانه ها، منازل و وسايل نقليه، حاوي موادي هستند كه ممكن است سلامت انسان را به مخاطره بياندازند. در ميان آلوده كننده‌هاي متفاوت، آلودگي هاي هوايي به علت وجود جهش زاها و سرطان زاهاي مختلف مثل فيبرهاي معدني، هيدروكربن هاي پلي سيكليك آروماتيك (PAH) و مشتقات اكسيژني و نيتروژني آن ها، خطرناك تر هستند. قبلاً مشخص شده است كه PAH هاي همراه با ذرات از PAHهاي همراه با گاز، جهش زاتر هستند. از آن جايي كه تركيبات آلي جذب سطح اين ذرات معلق در هوا مي شوند،‌حتي آلودگي هاي مختصر هم ممكن است خطرناك باشند زيرا هر نفر در طول روز حدوداً 10000 تا 20000 ليتر هوا استنشاق مي كند.

 

خرید آنلاین